Безжични мрежи и системи     
 Пренос на данни и интернет     
 On-line телевизия и радио     
 Изграждане на оптични мрежи     
 
ПРОВЕРЕТЕ ВАШАТА ПОЩА
 
e-mail адрес:
 
парола:

ВЛЕЗ
 
 Запомни ме на този компютър
   Забравена парола?
 
   
 

      покритие подръжка
      технологии


технологии  ▫  мрежа    
 

"LAN мрежа" - Общи сведения

Мрежата представлява два или повече компютъра, свързани един с друг с помощта на необходимия за целта хардуер и програмни средства, позволяващи им да обменят информация помежду си и между други устройства.
Хардуерната връзка между отделните компютри и другата, участваща в мрежата периферия може да бъде изградена с помощта на кабели (коаксиални, усукана двойка, оптични). За осигуряването на мрежовата връзка се "грижат" множество мрежови протоколи (TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk, PPTP, DHCP), за които ще стане дума по-нататък.
Най-общо казано, има два типа мрежа-LAN (Local Area Network-локална мрежа) и WAN (Wide Area Network-мрежа върху широка област). LAN е мрежа между множество компютри и периферия, физически разположени в една достатъчно малка като размер област-например, в рамките на една или няколко съседни сгради.
WAN е мрежа, която може да се простира на огромно разстояние, като главната й цел е да свързва съществуващите LAN в една мрежа. На свой ред, една WAN може да бъде свързана към друга WAN, образувайки по-висшо ниво в мрежовата йерархия.
Скоростта на предаването на данни между две мрежови устройства е дин от най-важните показатели, характеризиращи мрежата и се измерва в брой битове, предадени за една секунда. В синхрон с нарастващите скорости на предаване на данни се появиха съвсем логично и съответните съкращения от типа на Kbps, Mbps, Gbps, означаващи хилядни, милионни и милиардни битове за секунда. Имайте предвид, че закупувайки 100-мегабитова карта, няма да получите скорост на трансфер от 100 Mbps, дори и нещо, доближаващо се до тази цифра, като това се дължи на множество причини (например действащи протоколи за корекция на грешки, шумове по линията, инициализиращи процедури на мрежови устройства). За 100 Mbit-овата карта реалната скорост на предаване на данните ще бъде някъде в интервала между 5-10 Mbps, за една 10 мегабитова-примерно около 10 пъти по-малка.
По отношения конструкцията на LAN можете да срещнете множество термини, като основните от тях са:
- тип мрежа - мрежа с развноправен достъп и тип клиент-сървър
- топология - шинна, кръгова и звезда
- архитектура - Ethernet, TokenRing

Мрежата на Уникс - тип клиент-сървър

Същствуват два основни типа локални мрежи, различаващи се по това, какви права имат свързаните в мрежата компютри и по кой начин ги получават. В мрежа с равноправен достъп всеки компютър има равни с другите права, докато в една мрежа тип клиент-сървър тъкмо сървъра определя правата за достъп до другите участници в мрежата при подадена заявка от всеки един компютър-клиент. Между другото, една локална мрежа може да бъде комбинация от двата типа. В мрежа тип клиент-сървър предназначението на отделните машини е фиксирано от самото начало-може да има един (или няколко) сървър(а), управляващ(и) достъпа до ресурси и услуги на свързаните към него работни станции.

 

На сървъра могат централизирано да се съхраняват файлове и приложения, достъпни за използване от всеки компютър, което предполага, че ако сървъра е включен, всеки от компютрите-клиенти може да получи достъп до файловете във всеки един момент. В мрежите с равноправен достъп, при положение, че файловете са споделени (sharing) на някой от компютрите, има изискване той да не се спира, за да осигурява достъпа до определената информация.

Нашата топология – звезда

Най-общо казано, топологията на компютърните мрежи е начинът, по който физически (пространствено) и логически са разположени устройствата и мрежовите връзки. Най-широко са разпространени следните топологии: кръгова (ring) , звезда (star) , шинна (bus), дървовидна (tree) и директна връзка (mesh).
При топология звезда всеки възел от мрежата е свързан към отделен порт на устройство, наречено концентратор или повторител (repiter) или хъб (hub). Ако връзката между едно от устройствата и R/HUB-a бъде нарушена, това няма да попречи на цялостната работа на мрежата (стига това да не е мрежа тип клиент-сървър и това да е връзката към сървъра). Разбира се, при дефект в концентратора (хъба) цялата мрежа спира да работи. Съвременните 100 Mbit/1 Gbit мрежи се изграждат по тази топология.

 


Мрежова архитектура и стандарт

Най-използвана в днешно време архитектура за изграждане на мрежи безспорно е Ethernet. Мрежов стандарт:

  • 100 Base-T
  • Максимална скорост на предаване-100 Mbit/sec
  • Основна топология - тип звезда
  • Кабел - UTP (усукана двойка) категория 5 или по-висока
  • Куплунг – RJ 45
  • Максимално разстояние между устройствата - 100 метра
  • Устройствата се свързват чрез switch(суич), ако са повече от 2

Съществуват няколко разновидности на стандарта 100Base-T (IEEE 802.3u), отличаващи се по вида на използвания кабел, количеството използвани усукани двойки в него и категорията му. Така, 100Base-T4 използва 2 двойки UTP проводници категория 3, 100Base-TX - 4 двойки UTP проводници категория 5, 100Basе-FX - оптичен кабел. 100Base-FX позволява дължина на сегмента да достига 400 м. при half-duplex режим и до 2000 м. при пълен дуплекс.

Безжичната локална мрежа

представлява гъвкава система за обмен на данни, която може да се разглежда като разширение или алтернатива на жичната локална мрежа. Безжичните мрежи използват радио честота за предаване и приемане на данни по въздуха. Благодарение на това отпада необходимостта от наличие на кабелна връзка между точките, които трябва да обменят някаква информация. Безжичните мрежи позволяват на потребителите посредством hand-held терминали или преносими компютри да предават данните за обработка към своите централизирани сървъри в реално време.

Предимства на безжичните мрежи

Подвижност:
безжичните мрежи предлагат на потребителите достъп до информацията в реално време от всяка точка.
Простота на инсталация:
инсталирането на безжична мрежа става бързо и лесно, тъй като не се налага да се прекарват кабели през стени и тавани.
Гъвкавост на инсталация:
безжичната технология позволява да се осъществи достъп до мрежата от точки, до които не могат да бъдат прекарани кабели.
По-ниска стойност:
въпреки, че стойността на необходимия хардуер за изграждането на една безжична мрежа е по-висока, разходите свързани с инсталирането и поддръжката й се оказват значително по-ниски.
Универсалност:
безжичните мрежи могат да бъдат изградени по различни топологии – като се започне от връзките точка-в-точка подходящи за малък брой потребители и се стигне до инфраструктурните мрежи с хиляди потребители.

Безжични технологии

Спектрално разгърната технология за предаване на данни
Повечето безжични локални мрежи използват разгърнат (широк честотен) спектър за предаване на информацията. Използвайки широка честотна лента сигнала, който се предава е по-ефективен, по-силен и по-лесен за улавяне от приемника. Ако приемника не е настроен на точната честота, сигналът се възприема като фонов шум. Технологията на разгърнатия спектър има две разновидности: честотно прескачане (Frequency-Hopping Spread Spectrum - FHSS) и непрекъсната последователност (Direct-Sequence Spread Spectrum - DSSS). Спектрално разгърната технология с честотно прескачане
При тази технология се използва носеща с тясна честотна лента, която мени честотата си по начин известен както на предавателя така и на приемника. При подходяща синхронизация се осъществява поддръжка на постоянен логически канал между приемника и предавателя. Останалите приемници възприемат този сигнал като краткотраен импулсен шум. Спектрално разгърната технология с непрекъсната последователност
При нея за всеки бит, който трябва да се предаде, се генерира битова последователност с излишък, наречена чипов код. По-дългият код увеличава вероятността да бъдат възстановени оригиналните данни. В случай на грешка в един или няколко бита по време на предаването вградените средства в приемника могат да възстановят информацията без да се налага да се препредава отново. Останалите приемници възприемат този сигнал като слаб широко-честотен шум, който се пренебрегва от повечето тясно-честотни приемници. Инфрачервена технология за предаване на данни
Третият начин за предаване на информация, който се използва сравнително рядко в безжичните мрежи, е инфрачервената технология. При нея за пренасянето на данни се използват много високи честоти. Предаването се извършва във инфрачервената област, която се намира непосредствено след видимата област в електромагнитния спектър.

Как функционира една безжична мрежа

При безжичните мрежи се използват електромагнитни радио вълни за да се предаде информация между две точки, които нямат физическа връзка. Радио вълните се наричат още носещи, тъй като те изпълняват функция на предаване на енергията към отдалечен приемник. Данните, които трябва да се предадат, се наслагват върху носещата. Този процес се нарича модулация. В резултат на това радио сигналът, който се излъчва е с няколко честоти. Ако носещите имат различна основна честота, те могат да се предават едновременно без да си влияят една на друга. За да бъдат извлечени данните, приемникът се настройва към дадена честота, а всички останали се подтискат.
В безжичните мрежи устройството, чрез което се обменя информация се нарича точка за достъп. Тя се свързва към жичната мрежа по стандартния начин чрез кабел. Точката за достъп се грижи за приемането, буферирането и предаването на данни между безжичната мрежа и жичната мрежова инфраструктура. Едно такова устройство поддържа малък брой потребители и е с обсег от няколко стотин фута. Точката за достъп (или антената, закачена към нея) може да бъде поставена на произволно място, но обикновено се монтира на високо за да се постигне максимално покритие.
Достъпът до мрежата на крайните потребители се осъществява чрез безжични адаптери. В преносимите компютри се използват РС карти, а hand-held терминалите разполагат с интегрирани безжични адаптери. Тяхната функция е да осигурят интерфейс между клиентската мрежова операционна система и радио вълните приемани през антената.

Топология на безжичните мрежи

Безжичната мрежа може да бъде проста или съставна. Нейният най-прост вариант е връзка между два компютъра, които разполагат с безжични адаптери и са в обхват. Връзка, осъществена по този начин, се нарича точка-в-точка. Всеки клиент има достъп до ресурсите на другия и не се налага да се извършва администрация и конфигурация на мрежата.
Инсталирането на точка за достъп увеличава два пъти обхвата, в който устройствата могат да си комуникират. Когато точката за достъп е свързана с жична мрежа, всеки клиент може да има достъп до ресурсите на сървъра както и до тези на другите клиенти. Броят на потребителите, които могат да се свържат към една точка варира от 15 до 50.
Всяка точка за достъп има ограничен обхват на действие – до 500 фута на закрито и до 1000 фута на открито. За изграждането на големи мрежи е необходимо да бъдат инсталирани няколко точки за достъп. Те трябва да бъдат разположени по такъв начин, че да се осигури необходимото покритие. Целта е да се покрие даден регион, чрез застъпване обсега на действие на отделните точки, така че клиентите да не губят връзка с мрежата. Всеки клиент се прехвърля от една към друга точка за достъп по невидим за него начин, осигуряващ му непрекъсната връзка. За решаването на проблеми свързани с топологията на мрежата, вместо да се увеличава броя на точките за достъп, може да се използват точки за разширение. Те функционират по подобен начин, но за разлика от точките за достъп те не се включват към жична мрежа. Както се досещате от името им, тяхната функция е да разширят обхвата на мрежата като препредават сигналите от клиентите към друга точка за разширение или достъп.
Друг начин за установяване на безжична комуникация е да се използва антена.
Представете си, че имате изградена мрежа в една сграда и искате да имате връзка с нея от друга сграда, която се намира на една миля. Едно удачно решение на този проблем е да монтирате антена на всяка от сградите, която се свързва чрез точка за достъп към мрежата във всяка от сградите.


 
Слушайте on-line радио с нас!
 
Гледайте on-line телевизия с нас!